3 gói combo hấp dẫn tháng 03

Combo 1: SEO + Adwords        Người đi làmSinh Viên
Đóng trước ngày 26/02SEO: 4.700.000đ + Adwords: 2.800.000

Tổng học phí: 7.500.000đ. Ưu đãi 600.000đ

Chỉ còn:6.900.000đ
SEO: 4.200.000đ + Adwords: 2.600.000

Tổng học phí: 6.800.000đ. Ưu đãi 600.000đ

Chỉ còn:6.200.000đ
Đóng trước ngày 05/03SEO: 5.200.000đ + Adwords: 2.800.000

Tổng học phí: 8.000.000đ. Ưu đãi 700.000đ

Chỉ còn:7.300.000đ
SEO: 4.700.000đ + Adwords: 2.600.000

Tổng học phí: 7.300.000đ. Ưu đãi 700.000đ

Chỉ còn:6.600.000đ
Đóng sau ngày 05/03SEO: 5.700.000đ + Adwords: 3.200.000

Tổng học phí: 8.900.000đ. Ưu đãi 800.000đ

Chỉ còn:8.100.000đ
SEO: 5.200.000đ + Adwords: 3.000.000

Tổng học phí: 8.200.000đ. Ưu đãi 800.000đ

Chỉ còn:7.400.000đ
Lưu ý: Combo chỉ có hiệu lực khi đóng học phí 1 lần
Combo 2: SEO + Facebook       Người đi làmSinh Viên
Đóng trước ngày 26/02SEO: 4.700.000đ + Facebook: 2.800.000

Tổng học phí: 7.500.000đ. Ưu đãi 600.000đ

Chỉ còn:6.900.000đ
SEO: 4.200.000đ + Facebook: 2.600.000

Tổng học phí: 6.800.000đ. Ưu đãi 600.000đ

Chỉ còn:6.200.000đ
Đóng trước ngày 05/03SEO: 5.200.000đ + Facebook: 3.200.000

Tổng học phí: 8.400.000đ. Ưu đãi 700.000đ

Chỉ còn:7.700.000đ
SEO: 4.700.000đ + Facebook: 3.000.000

Tổng học phí: 7.700.000đ. Ưu đãi 700.000đ

Chỉ còn:7.000.000đ
Đóng sau ngày 05/03SEO: 5.700.000đ + Facebook: 3.200.000

Tổng học phí: 8.900.000đ. Ưu đãi 800.000đ

Chỉ còn:8.100.000đ
SEO: 5.200.000đ + Facebook: 3.000.000

Tổng học phí: 8.200.000đ. Ưu đãi 800.000đ

Chỉ còn:7.400.000đ
Lưu ý: Combo chỉ có hiệu lực khi đóng học phí 1 lần
Combo 3:

SEO + Facebook + Adwords        
Người đi làmSinh Viên
Đóng trước ngày 28/02SEO: 4.700.000 + Facebook: 2.800.000
+ Adwords:2.800.000

Tổng học phí: 10.300.000đ. Ưu đãi 800.000đ

Chỉ còn:9.500.000đ
SEO: 4.200.000đ + Facebook: 2.600.000
+ Adwords: 2.600.000

Tổng học phí: 9.300.000đ. Ưu đãi 800.000đ

Chỉ còn:8.500.000đ
Đóng trước ngày 04/03SEO: 5.200.000 + Facebook: 2.800.000
+ Adwords: 2.800.000

Tổng học phí: 10.800.000đ. Ưu đãi 900.000đ

Chỉ còn:9.900.000đ
SEO: 4.700.000đ + Facebook: 2.600.000
+ Adwords: 2.600.000

Tổng học phí: 9.900.000đ. Ưu đãi 900.000đ

Chỉ còn:9.000.000đ
Đóng trước ngày 08/03SEO: 5.200.000đ + Facebook: 3.200.000
+ Adwords: 2.800.000

Tổng học phí: 11.200.000đ. Ưu đãi 1.000.000đ

Chỉ còn:10.200.000đ
SEO: 4.700.000đ + Facebook: 3.000.000
+ Adwords: 2.600.000

Tổng học phí: 10.300.000đ. Ưu đãi 1.000.000đ

Chỉ còn:9.300.000đ
Đóng sau ngày 08/03SEO: 5.200.000đ + Facebook: 3.200.000
+ Adwords: 3.200.000

Tổng học phí: 11.600.000đ. Ưu đãi 1.100.000đ

Chỉ còn:10.500.000đ
SEO: 4.700.000đ + Facebook: 3.000.000
+ Adwords: 3.000.000

Tổng học phí: 10.700.000đ. Ưu đãi 1.100.000đ

Chỉ còn:9.600.000đ
Lưu ý: Combo chỉ có hiệu lực khi đóng học phí 1 lần
Quay trở lại trang chủ